Skip to Content

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021

Tổng số:

39685 hồ sơ

Đã giải quyết:

28777 hồ sơ

Đang trong thời hạn xử lý:

28233 hồ sơ

Liên kết