Truy cập nội dung luôn

4 BƯỚC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021

Tổng số:

25270 hồ sơ

Đã giải quyết:

17185 hồ sơ

Đang trong thời hạn xử lý:

16891 hồ sơ

Liên kết