Truy cập nội dung luôn

4 BƯỚC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021

Tổng số:

31218 hồ sơ

Đã giải quyết:

21650 hồ sơ

Đang trong thời hạn xử lý:

21298 hồ sơ

Liên kết