Truy cập nội dung luôn

4 BƯỚC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021

Tổng số:

19095 hồ sơ

Đã giải quyết:

12381 hồ sơ

Đang trong thời hạn xử lý:

12144 hồ sơ

Liên kết