Truy cập nội dung luôn

4 BƯỚC THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2021

Tổng số:

7978 hồ sơ

Đã giải quyết:

4567 hồ sơ

Đang trong thời hạn xử lý:

4470 hồ sơ

Liên kết